TOTO automatiserad lägesändring

Förekomsten av trycksår är idag en stor utmaning inom vården, vilket resulterar i lidande och höga kostnader för kommuner och landsting. Vi vet idag att man kan förebygga upp till 95% av alla trycksår som uppkommer, med rätt insatser. Patienter med svårigheter att röra/positionera sig har en högre risk att utveckla trycksår. Enligt aktuella riktlinjer ska patienter som riskerar att utveckla trycksår positioneras regelbundet. 

Toto är ett automatiserat lateralt vändsystem, avsett för att automatiskt ompositionera patient med en vinkel om ca. 30 grader med regelbundna intervall.